ទិវាជាតិ អំណាន ១១ មីនា ២០១៨ អំណានជាកំណប់វិជ្ជាមហាសាល

អបអរសាទរ ទិវាជាតិ អំណាន ១១ មីនា ២០១៨ អំណានជាកំណប់វិជ្ជាមហាសាល ! អំណាន ជាពន្លឺនិងស្ពាននៃជីវិត! អានដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង គ្រួសារ និងសង្គម!